Regulamin wypożyczenia instrumentu

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

W PRYWATNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ MUZYKALNIA.PL

 

  1. Uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej MUZYKALNIA.PL nie posiadający własnego instrumentu mogą wypożyczyć szkolny instrument: skrzypce 1/4, 1/2, 3/4 lub 4/4 zgodnie z dostępnością w magazynie.
  2. Wyboru instrumentu dokonuje wyłącznie nauczyciel od instrumentu.
  3. Instrument powinien być w dobrym stanie technicznym.
  4. Na wybrany przez nauczyciela instrument muzyczny sporządzana jest umowa, obowiązująca na czas określony zgodny z możliwościami szkoły i warunkami fizyczno – rozwojowymi ucznia.
  5. Podpisując umowę wypożyczenia instrumentu muzycznego, rodzic lub opiekun prawny ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego stan techniczny.
  6. W przypadku uszkodzenia instrumentu muzycznego rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Szkole oraz jego naprawy na swój koszt. Naprawa wykonana musi być wyłącznie w pracowni lutniczej.
  7. W przypadku zgubienia instrumentu muzycznego lub jego całkowitego zniszczenia rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do odkupienia instrumentu.
  8. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do wpłacania comiesięcznej kwoty za wypożyczenie instrumentu muzycznego według cennika zamieszczonego na stronie muzykalnia.pl .
  9. Zwrotu instrumentu dokonuje rodzic lub prawny opiekun ucznia w obecności nauczyciela od instrumentu.