RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ.U.UE.L.2016.119.1.), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informuję:

 1. Administratorem, jednocześnie inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzykalnia.pl Dominika Adamek adres: 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 41 , tel.: 660749921, e-mail: info@muzykalnia.pl, adres korespondencyjny: 83-333 Garcz, ul. Kartuska 28.
 2. Dane osobowe, które nam Państwo powierzają będą przetwarzane w celach:

  • zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celu wykonania zawartej przez Państwo z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celach rachunkowych i podatkowych w związku z zawartą przez Państwo z nami umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez nas
 3. Przetwarzamy następujące dane osób korzystających z naszych usług oraz ich opiekunów:

  • imię i nazwisko, osoby zawierającej umowę oraz ucznia
  • data i miejsce urodzenia ucznia (odnośnie niepełnoletniej osoby uczestniczącej w zajęciach),
  • adres zamieszkania,
  • kontaktowy numer telefonu,
  • adres e-mail.

  Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy.

 4. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić  realizację umowy.
 5. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu na bezpieczeństwo naszego ucznia, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia dziecka. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi, który ma kontakt z dzieckiem, nie są nigdzie rejestrowane, ani nie są przez nas przetwarzane lub powierzane innym podmiotom, zaś nauczyciel zobowiązany jest do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności.
 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe Państwa jako opiekunów prawnych oraz osób korzystających ze świadczonych przez nas usług przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres – do zakończenia edukacji muzycznej ucznia i spełnienia obowiązku archiwizacyjnego.
 9. Dysponując  danymi  osobowymi  Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.